Internat SOSW w Słupsku mieści się przy ul. Sobieskiego 13. Można skontaktować się z nami telefonicznie - (059)8426612.


W Internacie mieszka 60 wychowanków. Istnieją cztery grupy wychowawcze: grupa dziewcząt, dwie grupy chłopców i grupa koedukacyjna.


Wychowawcy grup pracują ze swymi niepełnosprawnymi intelektualnie podopiecznymi w oparciu o plany wychowawcze dostosowane do ich specjalnych potrzeb.


Wychowankowie, którzy posiadają orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub są upośledzone w stopniu umiarkowanym objęci są indywidualną pracą wychowawczą. Wychowawcy pracują z nimi w oparciu o autorskie indywidualne programy wychowawcze. Programy te opracowują wychowawcy grup.


Nasi wychowankowie uczestniczą dodatkowo w terapii zajęciowej:

  • teatralnej

  • turystycznej

  • sportowej

  • manualnej

  • fotograficznej

  • kulinarnej

  • ekologicznej

  • komputerowej

  • muzycznej

zajęcia te prowadzą wychowawcy Internatu


Kadra pedagogiczna dba o to, aby doskonalić swoje umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Doskonali się w ramach różnego rodzaju zajęć warsztatowych, kursów, studiów podyplomowych, a także w ramach powołanego zespołu wychowawczego.


Pojawiające się problemy wychowawcze rozwiązujemy interdyscyplinarnie w ramach posiedzeń Komisji Wychowawczych.


Przy Internacie powołaliśmy Punkt Konsultacyjny dla rodzin, dzieci i młodzieży. Oferta ta skierowana jest do środowiska lokalnego. W ramach działalności Punktu prowadzimy konsultacje indywidualne, pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Konsultujemy w miarę potrzeb z innymi specjalistami.